W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Pliki cookies mogą być przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki lub do momentu usunięcia ich z przeglądarki . Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym akcent.13x.pl, który jest własnością firmy Akcent Oksana Zajczenko z siedzibą w Łodzi przy ulicy Gorkiego 7/8, zarejestrowanej przez organ prowadzący Centralną Ewidencję i Identyfikację Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@akcentlingerie.pl, numer telefonu kontaktowego +48 534 010 345
1. Sklep akcent.13x.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, rozpoczyna się w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.
3. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
4. Sklep poprosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.
5. Płatności za zamówione produkty można dokonać korzystając z metod płatności dostępnych w serwisie Tpay.com lub przelewem na konto firmy AKCENT Oksana Zajczenko. Szczegóły dotyczące dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce płatności.
6. Regulaminowy termin płatności za złożone zamówienie to pięć dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto firmy,
b) w przypadku zamówień płatnych przez serwis Tpay.com - w chwili poprawnej autoryzacji transakcji.
8. W przypadku niedostępności części lub wszystkich zamówionych produktów, Sklep zobowiązany jest poinformować Konsumenta drogą mailową bądź telefoniczną o ograniczonej możliwości realizacji zamówienia. Konsument ma prawo wybrania sposobu dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja - wysyłka dostępnych produktów; wydłużenie czasu oczekiwania; anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta, Sklep zastrzega sobie prawo do wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia. Przedpłatę za całość zamówienia (w przypadku anulowania zamówienia) lub za produkty niedostępne w chwili realizacji zamówienia, Sklep zwraca na podane przez Konsumenta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty.
9. Wszystkie produkty oferowane w sklepie akcent.13x.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
10. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki..
11. Konsument może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem sklep@akcentlingerie.pl, podając nr zamówienia, do momentu dokonania płatności.
12. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres za pośrednictwem dostępnych w Sklepie usług spedytorskich. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki zamieszczoną w zakładce koszty wysyłki.
13. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w dowolnej formie. 
14. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. W szczególności zwrotowi podlegają koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep). Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.
15. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą fizyczną (sprzedany towar jest niezgody z umową) lub prawną (towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, bądź też istnieje ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu), o której Konsument nie wiedział w chwili zawarcia umowy. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie Sklepu o wadzie, w terminie do 1 roku od daty jej wykrycia. Preferowanym sposobem zawiadomienia jest skorzystanie ze stosowanego formularza dostępnego w serwisie akcent.13x.pl. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Jeżeli żądanie złożone przez Konsumenta dotyczy obniżenia ceny towaru, wymiany towaru na nowy, bądź usunięcia wady towaru, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.
16. Sklep akcent.13x.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże, w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny +48 534 010 345, bądź mailowy pod adresem sklep@akcentlingerie.pl
17. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.
18. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
19. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
20. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

!!! Towar wyprzedażowy (oznaczony w sklepie znaczkiem "WYPRZEDAŻ") nie podlega warunkom gwarancji oraz zwrotowi.
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
AKCENT Oksana Zajczenko, 92-525 Łódź, ul. Sacharowa 7/8, adres e-mail:biuro@akcentlingerie.pl
Ja .................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy..................................., data zawarcia umowy............................., numer zamówienia…........................ Adres konsumenta: .................. .................. .................. Data.........................podpis........................